Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CourseS-114.600: Bayesilaisen mallintamisen perusteet
Exam date09.12.2003
Submitter aketzu
AddedOct. 30, 2007

Exam files

exams/2525.1.pdf

Add file to exam