Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CoursePHYS-A3121: Termodynamiikka (ENG1)
Exam date29.10.2021
Submitter kik.opinto
AddedJan. 5, 2022

Exam files

exams/14716.pdf

Add file to exam