Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CoursePHYS-A3121: Termodynamiikka (ENG1)
Exam date25.10.2019
Submitter kik.opinto
AddedOct. 9, 2020

Exam files

exams/14400.pdf

Add file to exam