Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CoursePHYS-A3121: Termodynamiikka (ENG1)
Exam date25.10.2019
Submitter Petrus.Teekkari
AddedNov. 17, 2019

Exam files

exams/14209.pdf

Add file to exam