Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CourseEne-39.4055: Irreversible thermodynamics
Exam date13.12.2011
Submitter kik.opinto
AddedNov. 13, 2012

Exam files

/media/exams/10092.pdf

Add file to exam